June 25, 2014

Karjalain’i Folk (Joensuu)

27.07.2014 we'll perform at Karjalain'i Folk -festival.